โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงฯ

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2565 นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ,สมาชิกสภาฯองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สระแก้ว(พม.) ลงพื้นที่มอบบ้านและมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 9 ราย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่ อำเภอวัฒนานคร อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ และอำเภอวังสมบูรณ์ โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,แพทย์ประจำตำบล,อสมในพื้นที่ร่วมพิธีมอบบ้านดังกล่าว.

​ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต ๖ ระยอง จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านคุณภาพชีวิตแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ที่จำเป็นต่อสุขภาพจากหน่วยบริการ สถานบริการหรือองค์กรอื่น ๆ รวมทั้ง ได้รับเครื่องช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ในปีงบประมาณ 2564 ทางกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ได้จัดทำโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2564 โดยได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยทั้งหมด จำนวน 9 หลัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 876,000 บาท ดังนี้.

  1. รายนายสมนึก เชือกกระโทก บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 1 ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้ทำการปรับปรุงที่อยู่อาศัย โดยการรื้อและติดตั้งผนัง ติดตั้งประตู หน้าต่าง รื้อติดตั้งโครงหลังคาและมุงหลังคา งบประมาณ 81,000 บาท.
  2. รายนางคำพันธ์ สังทุม บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้ทำการปรับปรุงที่อยู่อาศัย โดยการติดตั้งเสาคอนกรีตสำเร็จ เทคาลและพื้น คสล. ติดตั้งโครงหลังคาพร้อมวัสดุมุงหลังคาเมทัลชีท ก่อผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ พร้อมติดตั้งวงกบและบานประตูหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 135,000 บาท.
  3. รายนางฝ้าย สังเทพ บ้านเลขที่ 129 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยทำการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ได้แก่ ติดตั้งโครงหลังคามุงหลังคา ติดตั้งบันได และระเบียงหน้าบ้าน และก่อสร้างห้องน้ำ งบประมาณ 100,000 บาท.
  4. รายนายทรงวุฒิ วงษ์หาจักร บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 6 ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้ทำการปรับปรุงที่อยู่อาศัย โดยการติดตั้งเสาคอนกรีตสำเร็จ เทคาน คสล. และพื้น คสล. ติดตั้งโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคาเมทัลชีท ก่อผนังอิจบล็อคฉาบปูนเรียบ ติดตั้งวงกบบานประตูพร้อมหน้าต่าง งบประมาณ 135,000 บาท.
  5. รายนายบุญเติม ผงธุลี บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 11 ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้ทำการปรับปรุงที่อยู่อาศัย โดยการต่อเติมห้องน้ำ ติดตั้งเสาคอนกรีต เทพื้น ก่อ-ฉาบผนัง ติดตั้งประตูและหน้าต่าง งบประมาณ 93,000 บาท.
  6. รายนางบุญตา กาละเกษ บ้านเลขที่ 179 หมู่ที่ 21 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้ทำการปรับปรุงที่อยู่อาศัย โดยการติดตั้งเสาคอนกรีตสำเร็จ เทคานและพื้น คสล.ติดตั้งโครงหลังตาพร้อมมุงหลังคาเมทัลชีท ก่อผนังอิฐบล็อคฉาบปูนเรียบ และติดตั้งวงกบบานประตูและหน้าต่าง งบประมาณ 107,000 บาท.
  7. รายนายจำเนียร สำรวจวงค์ บ้านเลขที่ 412 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ได้ทำการปรับปรุงที่อยู่อาศัย โดยการปรับปรุงห้องน้ำ ติดตั้งเสาคอนกรีต ติดตั้งโครงหลังตาพร้อมมุงหลังคา และติดตั้งระบบประปา งบประมาณ 93,000 บาท.
  8. รายเด็กหญิงจนิษฐา เรืองนอก บ้านเลขที่ 257 หมู่ที่ 5 ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ได้ทำการปรับปรุงที่อยู่อาศัย โดยการติดตั้งโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคาเมทัลชีท และติดตั้งผนังไม้ งบประมาณ 94,000 บาท.
  9. รายนายสมบูรณ์ ดวงศรี บ้านเลขที่ 1328 หมู่ที่ 17 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยทำการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ได้แก่ ปรับปรุงห้องน้ำ ก่อผนังอิฐบล็อคฉาบปูนเรียบ ติดตั้งวงกบบานประตูและหน้าต่าง ติดตั้งโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคาเมทัลชีท และปูกระเบื้อง งบประมาณ 94,000 บาท.
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว