โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ตุลาคม ๒๕๖๕.

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรม “โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนตุลาคม 2565” ณ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ หมู่ 3 ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว.

เยี่ยมชมการให้บริการของส่วนราชการที่ร่วมโครงการฯ อาทิเช่น “โครงการ อบจ.สระแก้ว พบประชาชน 2566”/การจัดจำหน่ายสินค้า OTOPและสินค้าพื้นบ้านมาจำหน่ายการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและรักษาพยาบาล/บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า/บริการอำเภอยิ้มออกหน่วยทำบัตร และบริการตัดผม พร้อมทั้งแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและสามารถติดต่อกับหน่วยงานของทางราชการได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งเพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างถูกจุด.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว