โครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมาย เจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.สระแก้ว เข้าสำรวจพื้นที่ก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ตามโครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และร่วมพูดคุยถึงปัญหาความต้องการร่วมกับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรรวมพลัง บ้านใหม่ไทยพัฒนา ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร และวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
.
ตามที่ อบจ.สระแก้ว ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โครงการสถานีพลังงานชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว