ข้าราชการและข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้ารายงานตัว


วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 2) นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริการส่วนจังหวัดสระแก้ว รับรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 1 ราย/ข้าราชการและข้าราชการครู จำนวน 5 ราย/สายงานผู้ปฎิบัติ (รับโอน) จำนวน 2 ราย พร้อมให้แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน.

-สายงานผู้บริหาร (บัญชีสอบคัดเลือก).
1.นางสาววิภากรณ์ ถ่อเงิน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง.
2.นางสาวกษมา หน่ายคอน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สระแก้ว.

-สายงานผู้ปฏิบัติ (บัญชีสอบแข่งขัน).
1.นายวิวรรธน์ โกศัยพัฒน์ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.สระแก้ว.

-สายงานผู้ปฏิบัติ(รับโอน).
1.นางสาวรัตนาภรณ์ พันธ์กุล นักพัฒนาชุมชนชำนาญการสำนักปลัด อบจ.สระแก้ว.
2.พันจ่าโทวัชรพล ศิริมงคลสันต์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานกองสาธารณสุข อบจ.สระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว