โครงการยกระดับปลูกพืชสมุนไพรแปรรูปสมุนไพรวิสาหกิจชุมชนข้าวรวงแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมาย เจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.สระแก้ว ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตามโครงการยกระดับการปลูกพืชสมุนไพร แปรรูปสมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนข้าวรวงแก้ว บ้านนาตอ ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565
.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปลูกและแปรรูปพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน สามารถรองรับความต้องการของตลาด สร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกร ตลอดจนเพื่อให้สภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนฟื้นตัว และขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว