โครงการจ้างก่อสร้างอาคารส้วม โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมาย เจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.สระแก้ว ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตามโครงการจ้างก่อสร้างอาคารส้วม ขนาด 10 ที่ ฐานแผ่ โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว