เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง
และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว