๑ ธันวาคม วันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ครบรอบ ๒๙ ปี

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ รองฯวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีบวงสรวง พระสยามเทวาธิราชจำลอง เนื่องในวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ครบรอบ ๒๙ ปี เป็นจังหวัดที่ ๗๔ โดยมี รองฯณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ณ พระสยามเทวาธิราช อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว