วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ รองฯอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ,และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว.

ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร โดยพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานประกอบพิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ถวายเครื่องไทยธรรมและทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดัปกรณ์ อนุโมทนาถวายอดิเรกและร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนและประชาชน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด และ ถวายถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ กล่าวถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว