เรื่อง สำเนารายละเอียด ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไร่สามสี หมู่ 3 ถึงบ้านคลองหวาย หมู่ 6 อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำเนารายละเอียด ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไร่สามสี หมู่ 3 ถึงบ้านคลองหวาย หมู่ 6 อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว