อบจ.สระแก้ว เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระราชมงคลวชิราทร (บุดดา ปญฺญาธโร)

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 19.30 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ.และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระราชมงคลวชิราทร (บุดดา ปญฺญาธโร) ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าใต้พัฒนาราม ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว