พิธีมอบรถเข็นวีลแชร์ให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีมอบรถเข็นวีลแชร์ให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ณ วัดเหล่าอ้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมีพระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เจ้าอาวาสวัดเหล่าอ้อย เป็นผู้รับมอบพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่.

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ได้รับความอนุเคราะห์รถเข็นวีลแชร์จากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยเฉพาะผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม.

ตามที่ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้วนั้น จัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU)ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่จ.สระแก้ว ให้ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ที่จำเป็น รวมทั้งได้รับเครื่องช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว