พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่ ประจำปี 2566 แก่ประชาชนชาวไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่ ประจำปี 2566 แก่ประชาชนชาวไทย
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่ ประจำปี 2566 แก่ประชาชนชาวไทย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพรเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ปวงชนชาวไทย ความว่า…

“เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ข้าพเจ้าขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมาอำนวยพรแก่ทุก ๆ ท่าน ให้มีความสุขกาย สุขใจ มีสติปัญญาแจ่มใส และเข้มแข็ง ตลอดจนสุขภาพที่แข็งแรง ประสบแต่ความสุข ความเจริญ โดยทั่วกัน

คนไทยเรานั้นมีน้ำใจไมตรีต่อกัน ใส่ใจช่วยเหลือ เกื้อกูลซี่งกันและกันเสมอมา ไม่ว่าจะมีเรื่องราวเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น เราคนไทยก็ต่างพร้อมจะร่วมมือร่วมใจกันปัดเป๋า บรรเทาความทุกข์ยาก เดือดร้อนของกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลให้กำลังใจปลอบโยนซึ่งกันและกัน เพื่อให้ความทุกข์ยากนั้นผ่อนคลายและบรรเทาลง

การที่เราทั้งหลายสามารถร่วมมือร่วมใจรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะสถานการณ์ของโรคระบาดหรือเหตุการณ์ภัยพิบัติใด ๆ ที่เกิดขึ้น เราคนไทยก็สามารถร่วมมือแก้ไขและป้องกันจนสถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้น ผ่านพันและคลี่คลายไปได้ด้วยดี นั่นเป็นเพราะพื้นฐานจิตใจที่ดีงามของคนไทยที่มีความเมตตา เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
น้ำใจไมตรีอันทรงคุณค่าที่เราทุกคนมีให้แก่กันนี้เปรียบเสมือนพลังอันยิ่งใหญ่ที่ผนึกเข้าด้วยกันเป็นกำลังสำคัญให้บ้านเมืองของเรานั้น มั่นคง ดำรงอยู่และพัฒนาก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปได้ อย่างยั่งยืนถาวร ตลอดไป

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพนับถือ พร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย และมี
ความสุข ความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาตลอดศกหน้านี้และตลอดไป”

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว