๘ มกราคม ๒๕๖๖

๘ มกราคม ๒๕๖๖

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
นารีรัตนราชกัญญา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
.
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
นางขวัญเรือน เทียนทอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว