นิเทศโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการนิเทศสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2565 ออกนิเทศโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา นำโดยนายภานุ สุคนเขตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตสระแก้ว ผศ.ดร. เจนจิรา นามี อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตสระแก้ว อ.ขวัญใจ หรูพิทักษ์ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว อ.เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และนางรจนา เทียนจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จาก อบจ.สระแก้ว โดยมีนางสุภาพรรณ น้อยเมล์ ผู้อำนวยการโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา และคณะครูโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ร่วมให้การต้อนรับ
.
ทั้งนี้ การนิเทศสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีการนิเทศด้านการจัดการเรียนการสอนของครู ด้านการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร การใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินงานด้านพัสดุ ด้านอาหารกลางวันและอาหารเสริม และงานด้านสาธารณสุขและงานอนามัย เพื่อหาแนวทางพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เสริมสร้างสมรรถนะด้านการสอนและการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตลอดจนการประสานความร่วมมือระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เพื่อการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว