นิเทศโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา

วันพฤหัสที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการนิเทศสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2565 ออกนิเทศโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นำโดย ผศ.ดร.เจนจิรา นามี อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตสระแก้ว อ.เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และ อ.ธนพร คำวรรณ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว สระแก้ว โดยมีนายสุรวุฒิ พวงจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา และคณะครูโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา ร่วมให้การต้อนรับ
.
ทั้งนี้ การนิเทศสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีการนิเทศด้านการจัดการเรียนการสอนของครู ด้านการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร การใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินงานด้านพัสดุ ด้านอาหารกลางวันและอาหารเสริม และงานด้านสาธารณสุขและงานอนามัย เพื่อหาแนวทางพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เสริมสร้างสมรรถนะด้านการสอนและการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตลอดจนการประสานความร่วมมือระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เพื่อการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว