เรื่อง ราคากลางโครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 300 ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 300 ชุด

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว