เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลทืติกคอนกรีต สายจากแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก 2004 เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3395 จากบ้านน้ำคำ หมู่ที่ 1- บ้านวังไหม หมู่ที่ 9 ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด เชื่อมตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลทืติกคอนกรีต สายจากแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก 2004 เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3395 จากบ้านน้ำคำ หมู่ที่ 1- บ้านวังไหม หมู่ที่ 9 ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด เชื่อมตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว