เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะภายในบริเวณตลาดโรงเกลือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมารที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

งานจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะภายในบริเวณตลาดโรงเกลือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว