โครงการอบรมด้านอัคคีภัยเบื้องต้น ฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยบหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 1

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในโครงการอบรมด้านอัคคีภัยเบื้องต้น ฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยบหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนวัฒนานคร ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดจัดทำโครงการอบรมด้านอัคคีภัยเบื้องต้น ฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยบหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 13 รุ่น ในระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยรุ่นที่ 1 – 12 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และพ่อค้า แม่ค้า ประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ตลาดโรงเกลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) แม่บ้านทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตลาดโรงเกลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และรุ่นที่ 13 กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) และแม่บ้านทำความสะอาดที่ปฎิบัติงานในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ และทักษะในการป้องกันและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ที่อาจเกิดจากเหตุเพลิงไหม้ ตลอดถึงการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือสนับสนุนจากงานป้องกัน และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว