โครงการทับทิมสยาม 02

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 11.30 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมชมและเป็นกำลังใจให้คณะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ หน่วยฝึกและพัฒนาอาชีพ โครงการทับทิมสยาม 02 การขับเคลื่อนให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านอาชีพที่หลากหลาย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงเกษตร ปลูกต้นทองอุไร และต้นกัลปพฤกษ์ให้เป็นทุ่งซากุระจังหวัดสระแก้ว มีเป้าหมายเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนโดยใช้ตลาดนำการผลิต.

✍️เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2536 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อัครราช-กุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่ศูนย์อพยพที่ 8 และทรงรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลและสภาพพื้นที่โดยทั่วไปตลอดจนแผนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพื้นฟูศูนย์อพยพที่ 8 องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้พระราชทานแนวทางในการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ.
ตามที่มีพระกระแสรับสั่งให้พิจารณาจัดพื้นที่ในการจัดตั้งหน่วยฝึกวิชาชีพของกรมการศึกษานอกโรงเรียนเพิ่มเติม เพื่อให้มีกิจกรรมด้านการฝึกค้นคว้า ทดลองด้านพืช และสัตว์อย่างเพียงพอรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอขอใช้พื้นที่เพื่อจัดทำกิจกรรมเพิ่มเติม กองกำลังบูรพาได้ดำเนินการรังวัดและแบ่งพื้นที่ ดังนี้.
พื้นที่ของโครงการทับทิมสยาม (02) หลังจากรังวัดแล้ว มี เนื้อที่ทั้งหมด 1,458 ไร่ ประกอบด้วย

 • พื้นที่ของหน่วยฝึกและพัฒนาอาชีพฯ 321 ไร่.
 • พื้นที่ของสถานีวิจัยบำรุงดิน กรมพัฒนาที่ดิน 81 ไร่.
 • พื้นที่สำรองไว้ใช้ประโยชน์ (พื้นที่โรงงาน)75 ไร่.
 • พื้นที่ของศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ 981 ไร่ และกรมป่าไม้ ขอใช้พื้นที่ของศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ ไว้ปลูกป่าสาธิตประมาณ 400 ไร่ กรมการศึกษานอกโรงเรียนโดยศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดปราจีนบุรี ได้เสนอโครงการจัดตั้งหน่วยฝึกและพัฒนาอาชีพบนพื้นที่ 321 ไร่ และได้จัดเตรียมแผนงานหลักที่จะดำเนินการได้ตามขีดความสามารถของหน่วยในการฝึกและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ไว้ดังนี้.
  แผนงานหลัก.
  1.การทดลองและสาธิตด้านพืช พืชสวนและพืชไร่.
  2.การทดลองและสาธิตด้านการเลี้ยงสัตว์ ประมง.
  3.การฝึกอบรมวิชาชีพอื่นๆ.
  ในส่วนของหมู่บ้านป้องกันตนเองตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการทับทิมสยาม (02) ในพื้นที่อำเภอคลองหาด มีจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ 1)บ้านเขาช่องแคบ 2) บ้านเขาตาง๊อก 3) บ้านคลองใหญ่พัฒนา 14 4) บ้านเขาเลื่อม 5) บ้านเขาดินหน่วยฝึกและพัฒนาอาชีพ โครงการทับทิมสยาม02 โครงการทับทิมสยา 02 ศฝช.สระแก้ว เป็นฝ่ายหนึ่งของการบริหารศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว เป็นหนึ่งในโครงการทับทิมสยาม ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งได้ลงพระนามแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทับทิมสยาม02 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2536 แผ่นพับแนะนำหน่วยฝึกและพัฒนาอาชีพ โครงการทับทิมสยาม 02 ศฝช.สระแก้ว.
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว