เรื่อง สำเนารายละเอียด ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าเกษม เชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 359 เชื่อมบ้านทุ่งพระ หมู่ที่ 4 (ตอนบ้านทุ่งพระ – บ้านโคกสัมพันธ์) ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สำเนารายละเอียด ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าเกษม เชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 359 เชื่อมบ้านทุ่งพระ หมู่ที่ 4 (ตอนบ้านทุ่งพระ – บ้านโคกสัมพันธ์) ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว