เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตากแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก 2004 เชื่อมทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3395 จากบ้านน้ำคำ หมู่ที่ 1 – บ้านวังไหม หมู่ 9 ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด เชื่อมตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทส จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตากแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก 2004 เชื่อมทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3395 จากบ้านน้ำคำ หมู่ที่ 1 – บ้านวังไหม หมู่ 9 ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด เชื่อมตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทส จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว