องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
ออกนิเทศสถานศึกษาในสังกัดฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

.
วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการนิเทศสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2565 ออกนิเทศโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นำโดย นางสาวขวัญใจ หรูพิทักษ์ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว นายเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี อาจารย์ประจำคณะ วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว โดยมี นายรังสิมันตุ์ สุระนาถ ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม และคณะครูโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม ร่วมให้การต้อนรับ
.
ทั้งนี้ การนิเทศสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีการนิเทศด้านการจัดการเรียนการสอนของครู ด้านการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร การใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินงานด้านพัสดุ ด้านอาหารกลางวันและอาหารเสริม และงานด้านสาธารณสุขและงานอนามัย เพื่อหาแนวทางพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เสริมสร้างสมรรถนะด้านการสอนและการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตลอดจนการประสานความร่วมมือระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เพื่อการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว