เรื่อง สำเนารายละเอียด ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรโครงการ จัดซื้อเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน

สำเนารายละเอียด ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรโครงการ จัดซื้อเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว