กิจกรรมฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์แมลงทับ (2)

เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมาย นางมณฑา ศรีชัย หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชนในจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์แมลงทับ ณ โรงเรียนตำรวจตระแวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายกสิณสันต์ ศรีวิไล หัวหน้าหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมจังหวัดสระแก้ว และคณะวิทยากรจากหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมจังหวัดสระแก้ว บรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐมีบทบาทในการสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของประชาชนเพื่อให้ได้รับความรู้ ส่งเสริมทักษะ และประสบการณ์ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย การสร้างอาชีพ ให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีเสริม

โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจ และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

  1. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาชีพด้านต่างๆให้ดียิ่งขึ้น
  2. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับประชาชนในเขตจังหวัดสระแก้ว
  3. เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดสระแก้ว
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว