โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกสำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วจัดทำโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกสำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดได้ตระหนักถึงการมีสุขภาพที่แข็งแรง บุคลิกภาพที่ดี และปราศจากโรคภัยต่างๆรวมถึงการดูแลสุขภาพ และสามารถปฎิบัติตนให้ห่างไกลจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 26-30 มกราคม 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว