ประชุมคณะกรมการจังหวัดสระแก้วและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสระแก้วและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว.

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้แทนองค์กรเอกชน จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พันเอก สุชญาณ ศรีตระกูล รอง ผอ.รมน.สก(ท) และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยก่อนการประชุมได้มีพิธีรับมอบหนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์ฯ การกล่าวอำลาตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า วันนี้ (31 มกราคม) เป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว วันพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่แล้ว อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนายกอบจ.สระแก้ว แต่ยังสามารถทำงานบูรณาการร่วมกับจังหวัดได้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง หากมีสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือสามารถขับเคลื่อนงานของส่วนรวมให้มีความคล่องตัวก็พร้อมยินดีสนับสนุน พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน ที่ได้ทุ่มเทการทำงานตลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างท้องถิ่นกับจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว