ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชน “อุทยานการเรียนรู้สระแก้ว (TK Park Sa Kaeo)”

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชน “อุทยานการเรียนรู้สระแก้ว (TK Park Sa Kaeo)” กับสถาบันอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เพื่อตกลงความร่วมมือ ในการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้สระแก้ว (TK Park Sa Kaeo) โดย อบจ.สระแก้วจะปรับปรุงหอสมุดประจำจังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นที่ตั้งอุทยานการเรียนรู้สระแก้ว (TK Park Sa Kaeo) และสถาบันอุทยานการเรียนรู้ จะให้ความร่วมมือในการจัดรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ การจัดวางระบบการดำเนินงานด้วยแนวคิดห้องสมุดมีชีวิต สนับสนุนครุภัณฑ์ประกอบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และระบบสมาชิกที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนรู้ตั้งต้น เช่น หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สื่อมัลติมีเดีย เกมส์เพื่อการศึกษา เป็นต้น.

ทั้งนี้ “อุทยานการเรียนรู้สระแก้ว (TK Park Sa Kaeo)” เป็นความร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ที่เน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการแสวงหาความรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ทันสมัย ตามกรอบแนวคิดการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ โดยยึดหลักความสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น และสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนมีโอกาสพัฒนา แลกเปลี่ยน และแสดงผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถสร้างนวัตกรรม ผลผลิต หรือชิ้นงานจากการผสมผสานด้านศิลปะ วัฒนธรรมค่านิยมหรือวิถีชีวิต นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในรูปแบบที่หลากหลาย รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดสระแก้ว และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล องค์กร และสังคมส่วนรวม.

นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวสระแก้ว และส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนในทุกมิติและทุกช่วงวัย จึงมีนโยบายให้จัดทำ MOU ทั้ง 2 เรื่อง เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องมีกรอบและแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และมีความยั่งยืน.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว