(Full Scale Exercise : FSX)

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. ณ อาคารอำนวยการตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว บูรณาการร่วมกับ จังหวัดสระแก้ว จัดการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise : FSX) ในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว