เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซีย จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยกรมการจัดหางานได้มีประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท Luchin Corporation Sdn. Bhd. จำนวน 12 อัตรา

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว