โครงการกิจกรรมดนตรีบำบัดเพื่อฟื้นฟูพัฒนาคนพิการทางสติปัญญา ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมดนตรีบำบัดเพื่อฟื้นฟูพัฒนาคนพิการทางสติปัญญา ประจำปี ๒๕๖๖ จัดโดย ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดสระแก้ว และสนับสนุนโดย กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ณ ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดสระแก้ว เลขที่ ๒๒๖ ม.๕ ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อพัฒนาคนพิการทางสติปัญญาได้ฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายให้มีความแข็งแรง ได้พัฒนาด้านภาษา การสื่อสาร ด้านจิตใจ อารมณ์และสามารถอยู่ในสังคมและชุมชนได้ตามศักยภาพ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว