“โครงการส่งเสริมการอ่าน”

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด”โครงการส่งเสริมการอ่าน” การอบรมยุวบรรณารักษ์ ให้กับนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ หอสมุดจังหวัดสระแก้วและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กเยาวชนตลอดจนประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ และให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างกว้างขวางต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีกำหนดการดำเนินโครงการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม 2566

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว