อบจ.สระแก้ว รับรายงานตัวข้าราชการและข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 2) นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริการส่วนจังหวัดสระแก้ว รับรายงานตัวข้าราชการและข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 4 ราย พร้อมให้แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน.

-สายงานผู้ปฏิบัติ (บัญชีสอบแข่งขัน).

  1. นางสาวนันษิญา มงคลพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดกองสาธารณสุข อบจ.สระแก้ว.
  2. นางสาวอัจฉรา ทบศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.สระแก้ว.
  3. นายอภิเชษฐ์ หงษา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.สระแก้ว.
  4. นายเอกพล ไชยกรุง ครูผู้ช่วย (สังคมศึกษา) ร.ร.บ้านแก้งวิทยา สังกัด อบจ.สระแก้ว.
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว