เรื่อง ประกาศการเสนอราคา ซื้อตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง บัตรทาบผู้พิการทางสายตา และแบบขีดคะแนนสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการเสนอราคา ซื้อตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง บัตรทาบผู้พิการทางสายตา และแบบขีดคะแนนสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว