📍 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง นายก อบจ.สระแก้ว 📍

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายวัลลภ ประวัติวงค์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และนายสุรินทร์ แสงทอง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ,และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยการลงพื้นที่ประกอบด้วย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอวัฒนานคร และอำเภอวังสมบูรณ์ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสามารถประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 -17.00 น.อย่างพร้อมเพียงกัน

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว