ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วฯ ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว,หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว,หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว,ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว,และผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายณรงค์ สุขถนอม ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ.สระแก้ว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น3)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว