อบจ.สระแก้ว ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายก อบจ.สระแก้วและสมาชิกสภา อบจ.สระแก้ว(อ.ตาพระยา)

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นำทีมโดยนายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ,และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ออกร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว ออกมาใช้สิทธิ ***เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2566) ณ ที่ว่าการอำเภอตาพระยา.
โดยแบ่งสายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯทั้ง 9 อำเภอ ในจังหวัดสระแก้ว เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566.

อย่าลืม!!!

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ📍

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว