โรงเรียนของเราน่าอยู่ 📖

โรงเรียนของเราน่าอยู่ 📖

เป็นคอลัมน์ใหม่เปิดตัวในเดือนมีนาคม 2566 📌ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ที่จัดทำขึ้นโดย #ทีมประชาสัมพันธ์อบจ_สระแก้ว (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.สระแก้ว) 😊เป็นคอลัมน์เล็กๆที่แนะนำผลงานของเด็กๆนักเรียน/บุคลากรที่มีผลงานโดดเด่น/อาคารเรียน,สถานที่/ ฯ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.สระแก้ว ทั้ง 11 โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนระดับประถม 3 โรงเรียน 🐣 และระดับมัธยมศึกษา 7 โรงเรียน 🐔ซึ่งโดยทั่วไปโรงเรียนในสังกัดฯทั้ง 11 โรงเรียนก็จะมีความแตกต่างกันไม่มากนัก เพราะในแต่ละเดือนจะมีการประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าตามภารกิจงานและผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาเป็นประจำทุกเดือน ดังนั้นคอลัมน์ #โรงเรียนของเราน่าอยู่ 📖 จึงขอเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนในสังกัด อบจ.สระแก้ว ทั้ง 11 โรงเรียน ออกสู่สายตาประชาชน.😊

โรงเรียนของเราน่าอยู่ 📖 เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 11.30 น. ภายหลังเสร็จภารกิจ “เปิดโลกวิชาการ สานต่อเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่มาตรฐานสากล”โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา สังกัด อบจ. สระแก้ว นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว, นายภานุ สุคนเขตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว แวะเยี่ยมเด็กๆ,คุณครู และผลงานแปลงเกษตรของโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว