วันท้องถิ่นไทย ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว นำหัวหน้าส่วนราชการฯ,ข้าราชการบรรจุใหม่,และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันท้องถิ่นไทย” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว.

ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยภายในพิธีดังกล่าวได้มีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและกล่าวถวายราชสดุดี ในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ของการกระจายอำนาจการปกตรองให้แก่ประชาชนและเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว