เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยื่นคำขอหรือติดต่อหน่วยงานของรัฐ

จังหวัดสระแก้วได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าได้รับแจ้งจากหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ (๑) กรมทรัพยากรน้ำ (๒) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (๓) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (๔) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (๕) สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (๖) กรมยุโรป และ (๗) กรมพิธีรการฑูต

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว