เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8×12.40 เมตร สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพร ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8×12.40 เมตร สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพร ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว