เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8×12.40 เมตร สำหรับวิสาหกิจชุมชนเพาะปลูกและแปรรูปพืชสมุนไพร ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8×12.40 เมตร สำหรับวิสาหกิจชุมชนเพาะปลูกและแปรรูปพืชสมุนไพร ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว