เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8×12.40 เมตร สำหรับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรรวมพลัง บ้านใหม่ไทยพัฒนา ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8×12.40 เมตร สำหรับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรรวมพลัง บ้านใหม่ไทยพัฒนา ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว