การประชุมติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน และประกาศนโยบาย No Gift Policy

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว(ชั้น 3) นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมการติดตามและรายงานผลในการดำเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ครั้งที่ 4/2566 โดยนายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มอบนโยบายในการให้และไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยการไม่แสวงหา รับ และให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจ อันอาจจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ทั้งนี้ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มอบนโยบายการไม่รับของขวัญให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการและงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่ออบจ.สระแก้วในทุกช่วงเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว