เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสระแก้ว (ก.จ.จ.สระแก้ว) ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสระแก้ว (ก.จ.จ.สระแก้ว) ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว