เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสระแก้ว
เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว