โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.

พร้อมด้วย นายนายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว,หัวหน้าส่วนราชการ,บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว,เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์,กำนัน,ผู้ช่วยกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชน,และประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับ นางจันทร์ แสงเทพ อายุ 96 ปี บ้านเลขที่ 55 ม.3 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว และ บ้านนางชะโลม ธัญญากิจ บ้านเลขที่ 11 ม.3 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว