เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโดมหลังคาคลุมอเนกประสงค์โรงเรียนวัฒนานคร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโดมหลังคาคลุมอเนกประสงค์โรงเรียนวัฒนานคร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว