อบจ.สระแก้ว “ กิจกรรม ๕ ส ”

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.- 15.00น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน อบจ.สระแก้วน่าอยู่ “กิจกรรม ๕ ส.” และ “กิจกรรม Big Cleaning Day” เพื่อให้สถานที่ทำงานสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น สามารถปฎิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและประหยัดทรัพยากร รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานที่ทำงาน .

“กิจกรรม ๕ ส “
โดยให้บุคลากรของแต่ละส่วนราชการร่วมกันปฏิบัติ “กิจกรรม ๕ ส “ ณ ห้องปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการตามอนวทางการจัดทำ “กิจกรรม ๕ ส “ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว .
• ส – สะสาง (Seiri หรือ Sort).
• ส – สะดวก (Seiton หรือ Set in Order).
• ส – สะอาด (Seiso หรือ Shine).
• ส – สุขลักษณะ (Seiketus หรือ Standardize).
• ส – สร้างนิสัย (Shitsuke หรือ Sustain). ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว